Villkor

Vi rekommenderar alltid dig som kund att ta en bild samt uppskatta en ungefärlig vikt på dina inskickade föremål.
 
1. Information om köparen
1.1 Köpare är Pantauktioner Sverige AB 556499-6311 (i avtalet benämnt finguld.se).
1.2 Finguld.se har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Stockholm.
 
2. Definitioner
”Föremål” avser det som kunden skickar till Finguld.se genom användning av bolagets guldpåse.
”Finguld.se” avser Pantauktioner Sverige AB (se vidare punkt 1 ovan).
”Guldpåse” avser de svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som kunden erhåller och som kunden använder för att skicka föremål till Finguld.se tillsammans med avtal.
”Kunden” avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår avtal med och säljer föremål till Finguld.se
”Villkor” avses allmänna villkor.
 
3. Avtal om köp
3.1 Finguld.se och kunden ingår avtal genom att kunden fyller i och undertecknar avtalet. Genom att ingå i avtalet ger kunden Finguld.se i uppdrag att värdera föremålet. Finguld.se lämnar prisuppgift till kunden för föremålet först efter det att värderingen är genomförd via sms eller epost.
3.2 Finguld.se betalar det pris som Finguld.se har erbjudit kunden efter utförd värdering och kunden godkänt varmed äganderätten till föremålet övergår till Finguld.se.
3.3 Finguld.se förbehåller sig rätten att avböja köp av föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger finguld.se rätt att avböja köp av föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad kunden angivit i avtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger Finguld.se rätt att avböja köp av föremålet utan angivande av orsak.
 
4. Kunden
4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå avtal med Finguld.se. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till föremålet och inneha rätten att fritt överlåta föremålet.
4.2 Kunden skall ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om kunden önskar utbetalning till bankkonto måste kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.
 
5. Priser
5.1 Priser utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på Hemsidan alternativt som särskilt kommer kunden tillhanda via e-post, telefon eller SMS efter att finguld.se värderat föremålet.
5.2 Priset som utbetalas till kunden baseras på aktuell guldmängd och guldpriset vid värderingstidpunkten.
 
6. Värdering/betalning
6.1 När Finguld.se har erhållit föremålet utför Finguld.se en värdering av föremålet (se vidare punkt 10). När Finguld.se har fastställt värdet på föremålet beräknas det pris som Finguld.se är beredd att betala för föremålet och kunden erhåller ett meddelande från Finguld.se, detta meddelande skall kunden godkänna innan utbetalning sker.
6.2 Finguld.se erlägger betalning för föremålen inom 1 bankdag räknat från den dag då Finguld.se tog emot guldpåsen. Med betalning avses att Finguld.se har skickat en utbetalningsavi enligt punkt 6.3 alternativt utfört betalning till kundens bankkonto.
6.3 Finguld.se kan genomföra en utbetalning till ditt bankkonto om du som kund har angivit ditt bankkontonummer i avtalet alternativt antingen loggar in på "Mina sidor" och uppger till vilket bankkonto som betalningen ska ske eller kontaktar vår kundtjänst. Ditt kontonummer ska vara Finguld.se tillhanda senast vid den tidpunkt då Finguld.se tar emot föremålet. Har Finguld.se inte mottagit ditt kontonummer enligt ovan genomför Finguld.se en utbetalning via utbetalningsavi. Om du har valt att få betalt via banköverföring är det ditt ansvar som kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. Finguld.se åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.
6.4 Om kunden inte accepterar det pris som Finguld.se erbjuder svarar kunden nej på erbjudandet och föremålet återsändes till kunden kostnadsfritt om kunden svarat ja och sedan ångrar sig så gäller fem dagars ångerrätt. Föremålet återsändes efter att beloppet återbetalats till Finguld.se.
 
7. Retur och outlöst försändelse
7.1 Finguld returnerar föremål, efter kontakt med kunden via e-post eller telefon, alltid kostnadsfritt.
7.2 Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet Finguld.se en månad efter att föremålet åter kommit i finguld.se's besittning om inte kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen.
 
8. Identitet
Finguld.se fastställer kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, SPAR och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som kunden själv har lämnat i avtalet eller på "Mina sidor". Den information som Finguld.se inhämtar från annan än kunden används enbart för att säkerställa kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 10 nedan.
 
9. Kontroll av föremål
Finguld.se äger rätt att kontrollera föremålets äkthet etc. i syfte att värdera föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras, s.k. probering. Finguld.se kan komma att montera isär föremål om delar av föremålet misstänks vara av annat material än guld.
 
10. GDPR (Dataskyddsförordningen)
10.1 Finguld äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kunden.
10.2 De personuppgifter som kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt GDPR. Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Finguld.
Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.
10.3 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration.
10.4 Genom att kunden beställer ett avtal accepterar kunden villkoren och ger sitt samtycke till att Finguld får behandla kundens personuppgifter i enlighet med denna punkt 10.
10.5 Pantauktioner Sverige AB, org. nr. 556499-6311, är personuppgifts- ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna punkt 10.
10.6 Inköp av guld, uppgifterna sparas i 7 år med stöd av bokföringslag (1999:1078). Därefter raderas uppgifterna
För mer information kring delning av personuppgifter läs mer här
 
11. Cookies
11.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.
11.2 Finguld.se använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare eller när du besökte oss senaste. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies
11.3 Information från cookies används på hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som kund. Finguld.se lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.
 
12. Meddelande
12.1 Meddelande som Finguld.se sänder med brev till kunden ska anses ha nått kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som kunden skriftligen har meddelat Finguld.se. Meddelande som Finguld.se sänder med SMS eller e-post till kunden ska anses ha nått kunden samma dag om SMS:et/e-postmeddelandet sänts till kunden på det mobilnummer respektive till den e-postadress som kunden har uppgivit för Finguld.se kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter antingen via "mina sidor" eller via brev till Finguld.se
12.2 Genom att kunden beställer ett avtal och skriver på detsamma ger kunden sitt samtycke till att Finguld.se samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av dessa bolag.
 
13. Missbruk
Finguld.se polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. Finguld.se samarbetar kontinuerligt med myndigheter och skickar löpande in rapporter på mottaget guld.
 
14. Kontrollsamtal
Finguld.se äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som Finguld.se erbjuder för föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta.
 
15. Ansvarsbegränsning
15.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor, eller annars av tvingande lag, friskriver sig Finguld.se från ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på hemsidan. Finguld.se ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba kunden och som beror på t. ex. driftavbrott eller andra störningar i datasystem eller i banksystem.
15.2 Finguld.se´s ansvar för förlust av eller skada på föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Finguld.se är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse eller händelse av liknande omständighet.
 
16. Tvist
Tvist med anledning av dessa Villkor eller avtal ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.